Breeds

Speciessort descending Name Synonyms
Buffalo Rosilho Bufalo de Pantano; Carabao
Buffalo Xiajiang
Buffalo Khouay
Buffalo Anatolian Anadolu or Turkish
Buffalo Egyptian Buffalo
Buffalo kerbau-Indonesia Indonesian; Javanese; Karbouw; Kerbou
Buffalo Kundhi
Buffalo Native buffaloes in the western part
Buffalo Trau Noi Local Buffalo; Vietnamese
Buffalo Shanghai
Buffalo Manda
Buffalo Domaci bivo Domestic buffalo
Buffalo Binhu Jianghan
Buffalo Yibin
Buffalo Anoa Anoa-darat; Chamois Buffalo; Dwarf; Pigmy