Breeds

Speciessort descending Name Synonyms
Buffalo Parkote
Buffalo Ngo
Buffalo Xinyang
Buffalo Spotted Buffalo Kerbau Belang
Buffalo Toda
Buffalo Philippine Carabao Kalaban
Buffalo Australian Swamp Buffalo
Buffalo Fuling
Buffalo Arni Indian Wild Buffalo
Buffalo Wild buffalo Burmese Gaur; Pyaung; Pyun; Burmese Bison
Buffalo Rosilho Bufalo de Pantano; Carabao
Buffalo Pandharpuri Dharwari
Buffalo Nondescript
Buffalo Saidi Saiedi
Buffalo Kerbau-Sawah Malayan; Malaysian; Swamp Buffalo; Kerabau