Breeds

Speciestrier par ordre croissant Nom Synonyms
Sheep PIrlak
Sheep Rahmani
Sheep Kanzi
Sheep Toronke
Sheep Guneykaraman Kara Koyun (Black sheep)
Sheep Balami
Sheep Beni-Ahsen
Sheep Malawi Nyasaland
Sheep Dohne Merino Dhone Merino
Sheep Karakul (black) Karakul
Sheep Dangila
Sheep Ethiopian Highland Abyssinian, Akale Guzay (Shimenzana), Arsi-Bale, Menz (Legagora, Rashaidi, Tukur (Lasta)
Sheep Namaqua Afrikaner, Transvaal
Sheep Turki-Ghashghaei Lak-Ghashghaei
Sheep Ghimi