Unidentified Pig - Breeds

Speciessort descending Breed Synonyms
Pigs Lee-Sung Taiwan Miniature
Pigs Shanghai White
Pigs West African
Pigs Xinjin Sitsin, Sitsiner, Sitszin, Hsin-Chin, Ching Ching
Pigs Dahe
Pigs Huai Jiangsu Huai
Pigs Taihu China Taihu River Valley, Jiangsu Province (including Hong Kong, Macau & Taiwan)
Pigs Robuster
Pigs Bama Xiang Zhu Bamm Mini Pig
Pigs Fujian Huai
Pigs Jinhua
Pigs Rongchang Jung-Ch'Ang, Zhunchan, Zhungan, Jungtschang, Bispectacled, Jungchang White
Pigs Local pig of Benin
Pigs Wuyi Black
Pigs Bamei Jingchuan
Pigs Hengjing
Pigs Meishan Mai Schan
Pigs Yujiang Yushan Black
Pigs Ebei Black
Pigs Jiangquhai
Pigs North Fujian Black and White Minbei Spotted
Pigs Wei
Pigs Muong Khuong Muang Khong, Lon Muong Khuong, Lon Muong
Pigs Hainan Lingao Wenchang, Tunchang
Pigs Longlin