Unidentified Pig - Breeds

Speciessort descending Breed Synonyms
Pigs Ganzhou White
Pigs Mashen
Pigs Yuedong Black
Pigs Bamm Mini Pig
Pigs Huchuan Mountain
Pigs Ningxiang Ning-Hsiang, Ninsya, Ninsyan, Ning-Chang
Pigs Wanzhe Spotted
Pigs QM Hamline
Pigs Guixu
Pigs Fengjing Fong Djing Fungcheng, Rice-Bran Pig
Pigs Lishigiao
Pigs Shengxian Spotted
Pigs Huai Jiangsu Huai
Pigs Nanyang Black
Pigs Tibetan Zangzhu
Pigs Duroc Duroc-jersey
Pigs Dongchuan Zhoujiazi
Pigs Lee-Sung Taiwan Miniature
Pigs Shanghai White
Pigs Xinjin Sitsin, Sitsiner, Sitszin, Hsin-Chin, Ching Ching
Pigs Thouc nhieu
Pigs Meishan Mai Schan
Pigs Taihu China Taihu River Valley, Jiangsu Province (including Hong Kong, Macau & Taiwan)
Pigs West African
Pigs Bama Xiang Zhu Bamm Mini Pig