Unidentified Pig - Breeds

Speciessort descending Breed Synonyms
Pigs Chester White
Pigs Jianli Chien-Li, Djen-Li, Dsien-Li, Kienli
Pigs Bama Xiang Zhu Bamm Mini Pig
Pigs Wei
Pigs Mkota Mukota, Rhodesian Indigenous,Zimbabwe Indigenous
Pigs Liang Guang Small Spotted Liang Guang Xiaohua
Pigs Ganzhou White
Pigs Shenxian Shenzhou
Pigs Ashanti Dwarf Local Black, Ashanti Black
Pigs Huainan
Pigs Yujiang Yushan Black
Pigs Chunan Spotted
Pigs New Huai Xinhuai, Xin Huai
Pigs QM Hamline
Pigs Kwangchow Wan Kuang-Chou Wan
Pigs Fengjing Fong Djing Fungcheng, Rice-Bran Pig
Pigs Shanxi Black
Pigs Hexi
Pigs Puang
Pigs Yanan
Pigs Bamm Mini Pig
Pigs Mi-nung Meinung, Mino
Pigs Tingshuanghsi
Pigs Dongchuan Zhoujiazi
Pigs Putian Fujian Black