Breeds

Species정렬 - 내림차순 이름 Synonyms
Yaks Plateau Plateau yak in Qinghai
Yaks Pakistan Yak
Yaks Muli Muli
Yaks Sikkim
Yaks Sibu Sibu yak in Tibet.
Yaks Bhutan yak
Yaks Huanhu Huanhu yak in Qinghai