Breeds

Species정렬 - 내림차순 이름 Synonyms
Buffalo Trau Noi Local Buffalo; Vietnamese
Buffalo Kuhzestani Iraqi buffalo
Buffalo Mountainous
Buffalo Binhu Jianghan
Buffalo Ghab Palestinian; Syrian
Buffalo Kalahandi Andhra Pradesh, Peddakimedi
Buffalo Bangladeshi
Buffalo Buffel Buffalo
Buffalo Egypt Baladi Beheri
Buffalo Romanian Buffalo Bivol Romaneasc
Buffalo Assam
Buffalo Riverine Buffalo
Buffalo Gaddi
Buffalo Yanjin
Buffalo Wild Water Wild Asiatic Buffalo