Breeds

Species 이름 Synonyms정렬 - 내림차순
Sheep Fellata Zaghawa
Sheep Timahdite Zaian; El Hammam-Azrou
Sheep Dane Zaila Zaila
Pigs Tibetan Zangzhu
Pigs Dongchuan Zhoujiazi
Goats Barguirmi Maradi Zinder Brown, Chevre reusse de Maradi
Yaks Zhongdian zongdian yak in Yunnan