Chickens - Breeds

그룹정렬 - 내림차순 Breed Synonyms
Variety/Ecotype Swazi Layer
Variety/Ecotype Poulet Du Djelogodij Poulet de dori
Variety/Ecotype Baheij
Variety/Ecotype N'zenzegere
Variety/Ecotype Cobb
Variety/Ecotype Kolonchié
Variety/Ecotype Local Chicken of Cote d'Ivoire NA
Variety/Ecotype Balachie
Variety/Ecotype Small Baladi Betwil
Variety/Ecotype Tilili Ye-Tilili Doro
Variety/Ecotype Mbeya
Variety/Ecotype Morogoro-medium
Variety/Ecotype Tepi
Variety/Ecotype Dong tao chicken Dong Cao Chicken
Variety/Ecotype Shaver Starcross 579
Variety/Ecotype Ovambo Rural Chicken
Variety/Ecotype Guping
Variety/Ecotype Tau Vang chicken Yellow Chinese Chicken
Variety/Ecotype Silver Montazah
Variety/Ecotype Kei (Red plumage color) Kei doro
Variety/Ecotype Djided (Massaguet)
Variety/Ecotype Sagachié
Variety/Ecotype Van phu chicken
Variety/Ecotype Golden Montazah
Variety/Ecotype Ugandese Chicken