Pigs - Breeds

그룹정렬 - 오름차순 Breed Synonyms
Unidentified Pig Luchuan Lu-Ch'Uan, Luchuan'Chzhu, Lutschuan
Unidentified Pig Shengxian Spotted
Unidentified Pig Yuedong Black
Unidentified Pig Ba xuyen
Unidentified Pig Jiaoxi
Unidentified Pig Putian Fujian Black
Unidentified Pig Guanchao
Unidentified Pig Chunan Spotted
Unidentified Pig Liangshan
Unidentified Pig Shanghai White
Unidentified Pig Xinjin Sitsin, Sitsiner, Sitszin, Hsin-Chin, Ching Ching
Unidentified Pig Mkota Mukota, Rhodesian Indigenous,Zimbabwe Indigenous
Unidentified Pig Huangtang
Unidentified Pig Ganzhou White
Unidentified Pig Ning-An Improved Ningan
Unidentified Pig Tibetan Zangzhu
Unidentified Pig Ashanti Dwarf Local Black, Ashanti Black
Unidentified Pig Lantang
Unidentified Pig Rongchang Jung-Ch'Ang, Zhunchan, Zhungan, Jungtschang, Bispectacled, Jungchang White
Unidentified Pig Wuyi Black
Unidentified Pig QM Hamline
Unidentified Pig Hezuo
Unidentified Pig Fengjing Fong Djing Fungcheng, Rice-Bran Pig
Unidentified Pig Min Ming, Northeast China Min Pig
Unidentified Pig Taihu China Taihu River Valley, Jiangsu Province (including Hong Kong, Macau & Taiwan)