Breeds

Speciesordenação descendente Nome Synonyms
Sheep Balami
Sheep Dohne Merino Dhone Merino
Sheep Kivircik
Sheep Aboudeleik
Sheep Toronke
Sheep Angola Maned Coquo
Sheep Zel Mazandarani, Chiva
Sheep Sardi
Sheep Malawi Nyasaland
Sheep Rashaidi
Sheep Gray Shiraz Kaboudeh Shiraz, Gray Karakul
Sheep Yankasa White Fulani,Y'ankasa, Hausa
Sheep Ouled Djellel Arab white sheep
Sheep Southern Kazakhstan Merino
Sheep Ethiopian Highland Abyssinian, Akale Guzay (Shimenzana), Arsi-Bale, Menz (Legagora, Rashaidi, Tukur (Lasta)