Chickens - Breeds

Grupoordenação descendente Breed Synonyms
Variety/Ecotype Tswana NA
Variety/Ecotype Afabird NA.
Variety/Ecotype Bau qui duck
Variety/Ecotype Starbro
Variety/Ecotype Ségèchié
Variety/Ecotype Amberlink
Variety/Ecotype Sina NA
Variety/Ecotype Nigerian Indigenous chickens
Variety/Ecotype Nkhuku
Variety/Ecotype Gai bahn
Variety/Ecotype Djided (Pont Beile, N'djamena, Rual, Chib)
Variety/Ecotype Oke chicken
Variety/Ecotype Kherbis
Variety/Ecotype Ju-Chi
Variety/Ecotype Sudanese Bare Neck Baladi
Variety/Ecotype Theen-Yee
Variety/Ecotype La Race Amelioree NA
Variety/Ecotype Hybro
Variety/Ecotype Te chicken Draft chicken
Variety/Ecotype Baladi Beheri NA
Variety/Ecotype Ching'wekwe
Variety/Ecotype Chiefiman
Variety/Ecotype New Hampshire
Variety/Ecotype Jingning
Variety/Ecotype Naine Nodige