Chickens - Breeds

Group Breed Synonymssort descending
Variety/Ecotype Chefe
Variety/Ecotype Tepi
Variety/Ecotype Ugandese Chicken
Variety/Ecotype Sagachié
Variety/Ecotype Nei-Mong
Variety/Ecotype Silver Montazah
Variety/Ecotype Lohmann Brown
Variety/Ecotype Baheij
Variety/Ecotype Djided (Massaguet)
Variety/Ecotype Hisex Brown
Variety/Ecotype Norfa
Variety/Ecotype Doufowchié
Variety/Ecotype Singamagazi
Variety/Ecotype Golden Montazah
Variety/Ecotype Mbeya
Variety/Ecotype Large Sudanese Baladi
Variety/Ecotype Guping
Variety/Ecotype Bau qui duck
Variety/Ecotype Nkhuku
Variety/Ecotype Ségèchié
Variety/Ecotype N'zenzegere
Variety/Ecotype Rossi
Variety/Ecotype Djided (Pont Beile, N'djamena, Rual, Chib)
Variety/Ecotype Van phu chicken
Variety/Ecotype Sudanese Bare Neck Baladi