Yujiang

Synonyms: 
Yushan Black
Subgroup: 
Special Characteristics: 
Main Location: 
China Yushan, Jiangxi and Jiangshan, Zhejiang (including Hong Kong, Macau & Taiwan)
Origin: 
Habitat: 
Species: