Chickens - Breeds

Group Breed Synonymssort descending
Variety/Ecotype Hybro
Variety/Ecotype Oke chicken
Variety/Ecotype Kherbis
Variety/Ecotype Inkhukhu
Variety/Ecotype Kokochiè
Variety/Ecotype Jiujin Yellow
Variety/Ecotype Chiebleman
Variety/Ecotype Gai Pune Muang
Variety/Ecotype Jingning
Variety/Ecotype Bosbeck
Variety/Ecotype Mauritanian Local Chicken
Variety/Ecotype Starbro
Variety/Ecotype Lanka
Variety/Ecotype Mong chicken
Variety/Ecotype Horro
Variety/Ecotype Isa Brown
Variety/Ecotype Mandarah
Variety/Ecotype Swazi Broiler
Variety/Ecotype Kolokolochié
Variety/Ecotype Ju-Chi
Variety/Ecotype Naked neck
Variety/Ecotype Chiefiman
Variety/Ecotype Ching'wekwe
Variety/Ecotype Unguja
Variety/Ecotype Dandrawi