Pigs - Breeds

Groupsort descending Breed Synonyms
Unidentified Pig Kwangchow Wan Kuang-Chou Wan
Unidentified Pig Wanzhe Spotted
Unidentified Pig Ba xuyen
Unidentified Pig Hexi
Unidentified Pig Mi-nung Meinung, Mino
Unidentified Pig Shengxian Spotted
Unidentified Pig Chester White
Unidentified Pig Yuedong Black
Unidentified Pig Ding Yuan
Unidentified Pig Putian Fujian Black
Unidentified Pig Tibetan Zangzhu
Unidentified Pig Mkota Mukota, Rhodesian Indigenous,Zimbabwe Indigenous
Unidentified Pig Ganzhou White
Unidentified Pig Hanjiang Black
Unidentified Pig Luchuan Lu-Ch'Uan, Luchuan'Chzhu, Lutschuan
Unidentified Pig Shanghai White
Unidentified Pig Ashanti Dwarf Local Black, Ashanti Black
Unidentified Pig Xinjin Sitsin, Sitsiner, Sitszin, Hsin-Chin, Ching Ching
Unidentified Pig Chunan Spotted
Unidentified Pig Jiaoxi
Unidentified Pig Taihu China Taihu River Valley, Jiangsu Province (including Hong Kong, Macau & Taiwan)
Unidentified Pig QM Hamline
Unidentified Pig Bama Xiang Zhu Bamm Mini Pig
Unidentified Pig Fengjing Fong Djing Fungcheng, Rice-Bran Pig
Unidentified Pig Guanchao