Unidentified Pig - Breeds

Speciessort descending Breed Synonyms
Pigs Yanan
Pigs Local pig of Benin
Pigs Bamei Jingchuan
Pigs Liang Guang Small Spotted Liang Guang Xiaohua
Pigs Tingshuanghsi
Pigs Raad Plaung, Ka Done, Keopra
Pigs Kolbroek
Pigs Hexi
Pigs Ruijin Ruijin Sanhua
Pigs Ebei Black
Pigs Mi-nung Meinung, Mino
Pigs Wuzhishan Laoshu
Pigs Muong Khuong Muang Khong, Lon Muong Khuong, Lon Muong
Pigs Kwangchow Wan Kuang-Chou Wan
Pigs Taiwan Small Red
Pigs Erhualian Jiaoxi, Shawhutou, Lishiqiao