Unidentified Pig - Breeds

Speciessort descending Breed Synonyms
Pigs Chunan Spotted
Pigs Taihu China Taihu River Valley, Jiangsu Province (including Hong Kong, Macau & Taiwan)
Pigs Huainan
Pigs Bama Xiang Zhu Bamm Mini Pig
Pigs Mkota Mukota, Rhodesian Indigenous,Zimbabwe Indigenous
Pigs New Huai Xinhuai, Xin Huai
Pigs Ganzhou White
Pigs Rongchang Jung-Ch'Ang, Zhunchan, Zhungan, Jungtschang, Bispectacled, Jungchang White
Pigs Wuyi Black
Pigs Ashanti Dwarf Local Black, Ashanti Black
Pigs Liang Guang Small Spotted Liang Guang Xiaohua
Pigs Shenxian Shenzhou
Pigs Hexi
Pigs Yujiang Yushan Black
Pigs QM Hamline
Pigs Mi-nung Meinung, Mino
Pigs Fengjing Fong Djing Fungcheng, Rice-Bran Pig
Pigs Wei
Pigs Kwangchow Wan Kuang-Chou Wan
Pigs Bamm Mini Pig
Pigs Yanan
Pigs Duroc Duroc-jersey
Pigs Luchuan Lu-Ch'Uan, Luchuan'Chzhu, Lutschuan
Pigs Dongchuan Zhoujiazi
Pigs Tingshuanghsi